Veebilehe kasutustingimused

www.ambercell.eu asuv veebisait Ambercell.eu on autoriõigusega kaitstud teos, mis kuulub AmberCell Solutionsile. Saidi teatud funktsioonidele võivad kehtida täiendavad juhised, tingimused või reeglid, mis postitatakse saidile seoses selliste funktsioonidega.

Kõik sellised täiendavad tingimused, juhised ja reeglid lisatakse viitena nendesse tingimustesse.

Need kasutustingimused kirjeldasid õiguslikult siduvaid tingimusi, mis jälgivad saidi kasutamist. Saidile sisse logides järgite neid tingimusi ja kinnitate, et teil on volitused ja suutlikkus neid tingimusi sõlmida. Kui te ei nõustu kõigi nende tingimuste sätetega, ärge logige saidile sisse ega / või kasutage seda.

Need tingimused nõuavad vahekohtu jaotise 10.2 kasutamist individuaalselt vaidluste lahendamiseks ja piiravad ka vaidluse korral teile kättesaadavaid õiguskaitsevahendeid.

Juurdepääs saidile

Nendele tingimustele. Ettevõte annab teile mitteüleantava, mitteeksklusiivse, tühistatava ja piiratud litsentsi saidile juurdepääsuks ainult teie isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks.

Teatud piirangud. Nendes tingimustes teile kinnitatud õigustele kehtivad järgmised piirangud. (a) te ei tohi saiti müüa, rentida, liisida, üle anda, loovutada, levitada, majutada ega muul viisil äriliselt ära kasutada; (b) te ei tohi muuta ühtegi saidi osa, teha sellest tuletatud teoseid, demonteerida, pöördkompileerida ega pöördprojekteerida ühtegi saidi osa; (c) te ei pääse saidile juurde sarnase või konkurentsivõimelise veebisaidi loomiseks; ja (d) välja arvatud siin selgesõnaliselt väljendatud juhtudel, ei tohi ühtegi saidi osa kopeerida, reprodutseerida, levitada, uuesti avaldada, alla laadida, kuvada, kuvada, postitada ega edastada mis tahes vormis või mis tahes viisil, kui pole märgitud teisiti, kehtivad need tingimused mis tahes tulevasele saidi avaldamisele, värskendusele või muule funktsionaalsuse täiendusele. Kõik saidil olevad autoriõiguse ja muud omandiõiguse teated tuleb säilitada kõigil nende koopiatel.

Ettevõte jätab endale õiguse saiti muuta, peatada või lõpetada, teatades sellest teile või ilma. Kinnitasite, et ettevõte ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees saidi või selle osa muutmise, katkestamise või lõpetamise eest.

Ei mingit tuge ega hooldust. Nõustute, et ettevõttel ei ole kohustust pakkuda teile saidiga seoses mingit tuge.

Välistades teie pakutava kasutajasisu, olete teadlik, et kõik saidi ja selle sisu intellektuaalomandi õigused, sealhulgas autoriõigused, patendid, kaubamärgid ja ärisaladused, kuuluvad ettevõtte või ettevõtte tarnijatele. Pange tähele, et need tingimused ja juurdepääs saidile ei anna teile mingeid intellektuaalomandi õigusi, omandiõigust ega huvi nende õiguste vastu, välja arvatud jaotises 2.1 väljendatud piiratud juurdepääsuõigused. Ettevõte ja selle tarnijad jätavad endale kõik õigused, mida nendes tingimustes ei anta.

Kolmandate osapoolte lingid ja reklaamid; Teised kasutajad

Kolmandate osapoolte lingid ja reklaamid. Sait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele ja teenustele ja/või kuvada reklaame kolmandatele osapooltele. Sellised kolmanda osapoole lingid ja reklaamid ei ole ettevõtte kontrolli all ning ettevõte ei vastuta kolmandate osapoolte linkide ja reklaamide eest. Ettevõte pakub juurdepääsu nendele kolmanda osapoole linkidele ja reklaamidele ainult teie mugavuse huvides ning ei vaata üle, kinnita, jälgi, kinnita, garanteeri ega tee mingeid avaldusi seoses kolmandate osapoolte linkide ja reklaamidega. Kasutate kõiki kolmanda osapoole linke ja reklaame omal vastutusel ning peaksite seda tehes olema piisavalt ettevaatlik ja diskreetne. Kui klõpsate mõnel kolmanda osapoole lingil ja reklaamil, kehtivad kohaldatavad kolmanda osapoole nõuded ja eeskirjad, sh kolmanda osapoole privaatsus- ja andmekogumistavad.

Teised kasutajad. Iga saidi kasutaja vastutab ainuisikuliselt oma kasutajasisu eest. Kuna me ei kontrolli kasutajasisu, tunnistate ja nõustute, et me ei vastuta teie või teiste edastatud kasutajasisu eest. Nõustute, et ettevõte ei vastuta sellise suhtluse tagajärjel tekkinud kahjude eest. Kui teie ja mõne saidi kasutaja vahel tekib vaidlus, ei ole meil mingit kohustust sekkuda.

Käesolevaga vabastate ettevõtte ja meie ametnikud, töötajad, agendid, õigusjärglased ja määratud isikud ning loobute ja loobute käesolevaga kõigist varasematest, praegustest ja tulevastest vaidlustest, nõuetest, vastuoludest, nõudmistest, õigustest, kohustustest, vastutusest, tegevusest ja tegevuse põhjustest, mis on tekkinud või tulenevad otseselt või kaudselt või mis on otseselt või kaudselt seotud saidiga. Kui olete California elanik, loobute käesolevaga California tsiviilseadustiku paragrahvist 1542 seoses eeltooduga, mis sätestab: “üldine vabastamine ei laiene nõuetele, mille olemasolust võlausaldaja ei tea või kahtlustab, et see on vabastamise täideviimise ajal tema kasuks, mis, kui ta on sellest teadlik, peab olema oluliselt mõjutanud tema kokkulepet võlgnikuga.”

Küpsised ja veebimajakad. Nagu iga teine veebisait, kasutab ka Ambercell.eu küpsiseid. Neid küpsiseid kasutatakse teabe, sealhulgas külastajate eelistuste ja veebisaidi lehtede salvestamiseks, mida külastaja külastas või külastas. Seda teavet kasutatakse kasutajate kogemuse optimeerimiseks, kohandades meie veebilehe sisu külastajate brauseri tüübi ja / või muu teabe põhjal.

Hoiatused

Saiti pakutakse põhimõttel “nagu on” ja “nagu saadaval” ning ettevõte ja meie tarnijad loobuvad selgesõnaliselt igasugustest garantiidest ja tingimustest, olgu need otsesed, kaudsed või seadusjärgsed, sealhulgas kõik garantiid või turustatavuse tingimused, sobivus konkreetseks otstarbeks, pealkiri, vaikne nauding, täpsus või mitterikkumine. Meie ja meie tarnijad ei garanteeri, et sait vastab teie nõuetele, on saadaval katkematult, õigeaegselt, turvaliselt või vigadeta või on täpne, usaldusväärne, viiruste või muu kahjuliku koodita, täielik, seaduslik või ohutu. Kui kohaldatav seadus nõuab saidiga seotud garantiisid, on kõigi selliste garantiide kestus piiratud üheksakümne (90) päevaga alates esmakordse kasutamise kuupäevast.

Mõned jurisdiktsioonid ei luba kaudsete garantiide välistamist, seega ei pruugi ülaltoodud välistamine teie suhtes kehtida. Mõned jurisdiktsioonid ei luba piiranguid kaudse garantii kestusele, seega ei pruugi ülaltoodud piirang teie suhtes kehtida.

Vastutuse piiramine

Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei vastuta ettevõte ega meie tarnijad mingil juhul teie ega ühegi kolmanda osapoole ees kaotatud kasumi, kaotatud andmete, asendustoodete hankimise kulude või kaudsete, tagajärgedest tulenevate, eeskujulike, juhuslike, eriliste või karistuslike kahjude eest, mis tulenevad või on seotud nende tingimustega või teiepoolse saidi kasutamisega või suutmatusega seda kasutada, isegi kui ettevõtet on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud. Saidile juurdepääs ja selle kasutamine toimub teie enda äranägemisel ja vastutusel ning vastutate ainuisikuliselt oma seadme või arvutisüsteemi kahjustuste või sellest tulenevate andmete kadumise eest.

Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses, olenemata siin sisalduvast vastupidisest, on meie vastutus teie ees sellest lepingust tulenevate või sellega seotud kahjude eest alati piiratud maksimaalselt viiekümne USA dollariga (50 USA dollarit). Rohkem kui ühe nõude olemasolu seda piirmäära ei suurenda. Nõustute, et meie tarnijatel ei ole mingit vastutust, mis tuleneb sellest lepingust või on sellega seotud.

Mõni jurisdiktsioon ei luba juhuslike või kaudsete kahjude eest vastutuse piiramist või välistamist, seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistamine teie suhtes kehtida.

Tähtaeg ja lõpetamine. Selle jaotise kohaselt jäävad need tingimused täielikult jõusse ja kehtivad ka siis, kui kasutate saiti. Me võime peatada või lõpetada teie õigused saidi kasutamiseks igal ajal mis tahes põhjusel oma äranägemise järgi, sealhulgas saidi mis tahes kasutamise korral neid tingimusi rikkudes. Kui lõpetate oma õigused nende tingimuste alusel, lõpevad teie konto ning õigus saidile juurde pääseda ja seda kasutada viivitamatult. Te mõistate, et teie konto sulgemine võib hõlmata teie kontoga seotud kasutajasisu kustutamist meie reaalajas andmebaasidest. Ettevõttel ei ole teie ees mingit vastutust nende tingimuste kohaste õiguste lõpetamise eest. Isegi pärast seda, kui teie õigused nende tingimuste alusel lõpetatakse, jäävad kehtima nende tingimuste järgmised sätted: jaotised 2 kuni 2.5, jaotis 3 ja jaotised 4 kuni 10.

Autoriõiguse eeskirjad.

Ettevõte austab teiste intellektuaalomandit ja palub meie saidi kasutajatel sama teha. Seoses meie saidiga oleme vastu võtnud ja rakendanud autoriõiguse seadust austava poliitika, mis näeb ette rikkuvate materjalide eemaldamise ja meie veebisaidi nende kasutajate lõpetamise, kes on intellektuaalomandi õiguste, sealhulgas autoriõiguste korduvad rikkujad. Kui arvate, et üks meie kasutajatest rikub meie saidi kasutamisega ebaseaduslikult teose autoriõigusi ja soovite, et väidetavalt õigusi rikkuv materjal eemaldataks, tuleb meie määratud autoriõiguse agendile esitada järgmine teave kirjaliku teate vormis (vastavalt 17 U.S.C. § 512(c)):

Pange tähele, et vastavalt 17 U.S.C. § 512(f) kohaselt paneb kirjalikus teates olulise fakti valeandmete esitamine kaebuse esitanud poolele automaatselt vastutuse mis tahes kahjude, kulude ja advokaaditasude eest, mis on meile tekkinud seoses kirjaliku teate ja väidetava autoriõiguste rikkumisega.

Üldine

Neid tingimusi võidakse aeg-ajalt muuta ja kui me teeme olulisi muudatusi, võime teid sellest teavitada, saates teile e-kirja viimasele e-posti aadressile, mille meile andsite, ja / või postitades silmatorkavalt teate muudatuste kohta meie saidil. Teie vastutate selle eest, et esitate meile oma kõige värskema e-posti aadressi. Juhul, kui viimane e-posti aadress, mille olete meile esitanud, ei ole kehtiv, on sellist teadet sisaldava e-kirja saatmine siiski kehtiv teade teatises kirjeldatud muudatuste kohta. Kõik nende tingimuste muudatused jõustuvad kõige varem kolmkümmend (30) kalendripäeva pärast seda, kui oleme teile e-kirjaga teate saatnud, või kolmkümmend (30) kalendripäeva pärast muudatuste kohta teate postitamist meie saidile. Need muudatused jõustuvad meie saidi uutele kasutajatele kohe. Meie saidi jätkuv kasutamine pärast sellistest muudatustest teatamist näitab teie kinnitust selliste muudatuste kohta ja nõusolekut olla seotud selliste muudatuste tingimustega. Vaidluste lahendamine. Palun lugege see vahekohtu kokkulepe hoolikalt läbi. See on osa teie lepingust ettevõttega ja mõjutab teie õigusi. See sisaldab menetlusi kohustuslikuks siduvaks vahekohtumenetluseks ja kollektiivhagist loobumiseks.

Vahekohtukokkuleppe kohaldatavus. Kõik nõuded ja vaidlused, mis on seotud Tingimustega või Ettevõtte pakutava toote või teenuse kasutamisega ja mida ei saa lahendada mitteametlikult või väiksemate kohtuvaidluste kohtus, lahendatakse siduva vahekohtumenetluse teel individuaalselt vastavalt käesoleva vahekohtu kokkuleppe tingimustele. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, toimub kogu vahekohtumenetlus inglise keeles. See vahekohtu kokkulepe kehtib teile ja ettevõttele ning kõigile tütarettevõtetele, sidusettevõtetele, agentidele, töötajatele, huvide eelkäijatele, õigusjärglastele ja määratud isikutele, samuti kõigile tingimuste alusel pakutavate teenuste või kaupade volitatud või volitamata kasutajatele või kasusaajatele.

Etteteatamisnõue ja mitteametlik vaidluste lahendamine. Enne kui üks pool võib pöörduda vahekohtusse, peab pool kõigepealt saatma teisele poolele kirjaliku teate vaidluse kohta, milles kirjeldatakse nõude või vaidluse olemust ja alust ning taotletavat leevendust. Teade Seltsile tuleb saata aadressile: Liepu tn. 83, LT-92195 Klaipeda, Leedu. Pärast teatise kättesaamist võite teie ja ettevõte proovida nõuet või vaidlust mitteametlikult lahendada. Kui teie ja ettevõte ei lahenda nõuet või vaidlust kolmekümne (30) päeva jooksul pärast teatise kättesaamist, võib kumbki pool alustada vahekohtumenetlust. Mis tahes osapoole tehtud kokkuleppepakkumise summat ei tohi vahekohtunikule avaldada enne, kui vahekohtunik on kindlaks määranud otsuse summa, millele kummalgi poolel on õigus.

Vahekohtu eeskirjad. Vahekohtumenetlus algatatakse Ameerika Vahekohtu Assotsiatsiooni kaudu, mis on väljakujunenud alternatiivne vaidluste lahendamise pakkuja, kes pakub vahekohtumenetlust käesolevas jaotises sätestatud viisil. Kui AAA-d ei saa vahekohtus kasutada, lepivad pooled kokku alternatiivse vaidluste kohtuvälise lahendamise pakkuja valimises. Vaidluste kohtuvälise lahendamise teenuse osutaja eeskirjad reguleerivad kõiki vahekohtumenetluse aspekte, välja arvatud juhul, kui sellised eeskirjad on vastuolus tingimustega. Vahekohtumenetlust reguleerivad AAA tarbijaarbitraaži reeglid on saadaval veebis aadressil adr.org või helistades AAA-le numbril 1-800-778-7879. Vahekohtumenetluse viib läbi üks neutraalne vahekohtunik. Kõik nõuded või vaidlused, mille puhul taotletava otsuse kogusumma on väiksem kui kümme tuhat USA dollarit (10 000,00 USA dollarit), võib lahendada siduva mitteilmumisel põhineva vahekohtumenetluse teel leevendust taotleva poole valikul. Nõuete või vaidluste puhul, mille puhul taotletava otsuse kogusumma on kümme tuhat USA dollarit (10 000,00 USA dollarit) või rohkem, määratakse õigus ärakuulamisele kindlaks vahekohtu eeskirjadega. Kõik istungid toimuvad kohas, mis jääb teie elukohast 100 miili kaugusele, välja arvatud juhul, kui elate väljaspool Ameerika Ühendriike ja kui pooled ei lepi kokku teisiti. Kui elate väljaspool USA-d, teatab vahekohtunik pooltele mõistliku aja jooksul suuliste istungite kuupäeva, kellaaja ja koha. Vahekohtuniku tehtud otsuse võib teha mis tahes pädeva jurisdiktsiooniga kohtus. Kui vahekohtunik annab teile otsuse, mis on suurem kui viimane lahenduspakkumine, mille ettevõte teile enne vahekohtumenetluse algatamist tegi, maksab ettevõte teile suurema otsuse või 2,500.00 dollarit. Kumbki pool kannab ise oma kulud ja vahekohtumenetlusega seotud väljamaksed ning maksab võrdse osa vaidluste kohtuvälise lahendamise teenuse osutaja tasudest ja kuludest.

Täiendavad reeglid mitteilmumisel põhineva vahekohtumenetluse kohta. Kui valitakse kohtusse mitteilmumisel põhinev vahekohus, viiakse vahekohus läbi telefoni teel, veebis ja/või üksnes kirjalike esildiste alusel; Konkreetse viisi valib vahekohtumenetluse algatanud pool. Vahekohtumenetlus ei hõlma poolte või tunnistajate isiklikku kohtusse ilmumist, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

Tähtajad. Kui teie või ettevõte taotleb vahekohtumenetlust, tuleb vahekohtumenetlus algatada ja / või nõuda aegumistähtaja jooksul ja mis tahes tähtaja jooksul, mis on asjakohase nõude jaoks kehtestatud AAA reeglite alusel.

Vahekohtuniku volitused. Kui vahekohtumenetlus algatatakse, otsustab vahekohtunik teie ja ettevõtte õigused ja kohustused ning vaidlust ei konsolideerita muude küsimustega ega liideta muude juhtumite või pooltega. Vahekohtunikul on õigus rahuldada mis tahes nõude või selle osa suhtes dispositiivseid taotlusi. Vahekohtunikul on õigus määrata rahalist kahjutasu ja anda mis tahes mitterahalist õiguskaitsevahendit või leevendust, mis on üksikisikule kättesaadav kohaldatava seaduse, AAA reeglite ja tingimuste alusel. Vahekohtunik annab välja kirjaliku otsuse ja otsuse, milles kirjeldatakse olulisi järeldusi ja järeldusi, millel otsus põhineb. Vahekohtunikul on samasugune õigus anda individuaalselt vabastust, mis oleks kohtu kohtunikul. Vahekohtuniku otsus on lõplik ja siduv teile ja ettevõttele.

Vandekohtumenetlusest loobumine. KÄESOLEVAGA LOOBUVAD POOLED OMA PÕHISEADUSLIKEST JA SEADUSJÄRGSETEST ÕIGUSTEST PÖÖRDUDA KOHTUSSE JA PIDADA KOHTUISTUNG KOHTUNIKU VÕI VANDEKOHTU EES, valides selle asemel, et kõik nõuded ja vaidlused lahendatakse vahekohtus vastavalt käesolevale vahekohtukokkuleppele. Vahekohtumenetlused on tavaliselt piiratumad, tõhusamad ja odavamad kui kohtus kohaldatavad eeskirjad ning kohus kontrollib neid väga piiratud ulatuses. Juhul, kui teie ja ettevõtte vahel peaks mõnes osariigi või föderaalkohtus tekkima kohtuvaidlus vahekohtu otsuse tühistamiseks või jõustamiseks või muul viisil, loobute teie ja ettevõte kõigist õigustest vandekohtumenetlusele, valides selle asemel, et vaidluse lahendaks kohtunik.

Kollektiivhagidest või konsolideeritud meetmetest loobumine. Kõik selle vahekohtukokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvad nõuded ja vaidlused tuleb lahendada või lahendada individuaalselt, mitte kollektiivselt, ning rohkem kui ühe kliendi või kasutaja nõudeid ei saa arbitraažida ega ühiselt lahendada ega konsolideerida ühegi teise kliendi või kasutaja nõuetega.

Konfidentsiaalsus. Kõik vahekohtumenetluse aspektid on rangelt konfidentsiaalsed. Pooled lepivad kokku konfidentsiaalsuse säilitamises, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Käesolev lõige ei takista poolt esitamast kohtule mis tahes teavet, mis on vajalik käesoleva lepingu jõustamiseks, vahekohtu otsuse täitmiseks või ettekirjutuse või õiglase õiguskaitse taotlemiseks.

Eraldatavus. Kui käesoleva vahekohtukokkuleppe mis tahes osa või osad leitakse seaduse alusel, et pädeva jurisdiktsiooniga kohus on kehtetu või jõustamatu, ei ole sellisel konkreetsel osal või osadel jõudu ega mõju ning need lahutatakse ja need lahutatakse ning ülejäänud leping jääb täielikult jõusse ja jõusse.

Õigus loobuda. Pool, kelle vastu nõue esitatakse, võib loobuda mis tahes või kõigist käesolevas vahekohtukokkuleppes sätestatud õigustest ja piirangutest. Sellisest loobumisest ei loobuta ega mõjutata käesoleva vahekohtukokkuleppe muid osi.

Kokkuleppe püsimajäämine. See vahekohtu kokkulepe jääb kehtima ka pärast teie suhte lõpetamist ettevõttega.

Väiksemate kohtuvaidluste kohus. Sellegipoolest võib eeltoodust tulenevalt kas teie või ettevõte esitada väiksemate kohtuvaidluste kohtusse individuaalse hagi.

Erakorraline õiglane abi. Igal juhul võib kumbki pool taotleda osariigi või föderaalkohtult erakorralist õiglast abi, et säilitada kuni vahekohtumenetluseni status quo. Ajutiste meetmete kohaldamise taotlust ei loeta loobumiseks muudest käesolevast vahekohtukokkuleppest tulenevatest õigustest või kohustustest.

Nõuded, mis ei kuulu vahekohtusse. Olenemata eeltoodust ei kohaldata käesolevat vahekohtukokkulepet laimamise, arvutipettuse ja kuritarvitamise seaduse rikkumise ning teise poole patendi, autoriõiguse, kaubamärgi või ärisaladuste rikkumise või omastamise nõuete suhtes.

Kõigil asjaoludel, kui eelnev vahekohtu kokkulepe võimaldab pooltel kohtusse pöörduda, nõustuvad pooled käesolevaga alluma sel eesmärgil Californias Hollandi maakonnas asuvate kohtute isiklikule jurisdiktsioonile.

Saidi suhtes võivad kehtida USA ekspordikontrolli seadused ja sellele võivad kehtida teiste riikide ekspordi- või impordieeskirjad. Nõustute mitte eksportima, reeksportima ega edastama otse ega kaudselt ettevõttelt saadud USA tehnilisi andmeid ega selliseid andmeid kasutavaid tooteid, rikkudes Ameerika Ühendriikide ekspordiseadusi või -määrusi.

Ettevõte asub punktis 10.8 toodud aadressil. Kui olete California elanik, võite kaebustest teatada California tarbijaküsimuste osakonna tarbekaupade osakonna kaebuste abiüksusele, võttes nendega kirjalikult ühendust aadressil 400 R Street, Sacramento, CA 95814 või telefonil (800) 952-5210.

Elektrooniline side. Teie ja ettevõtte vaheline suhtlus kasutab elektroonilisi vahendeid, olenemata sellest, kas kasutate saiti või saadate meile e-kirju või kas ettevõte postitab saidile teateid või suhtleb teiega e-posti teel. Lepingulistel eesmärkidel peate (a) nõusolek saada äriühingult teateid elektroonilisel kujul; ja (b) nõustuma, et kõik tingimused, lepingud, teated, avalikustamised ja muud teated, mida ettevõte teile elektrooniliselt edastab, vastavad mis tahes juriidilisele kohustusele, mida selline suhtlus täidaks, kui see oleks paberkandjal.

terved tingimused. Need tingimused moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu saidi kasutamise kohta. Meie suutmatus kasutada või jõustada nende tingimuste mis tahes õigust või sätet ei tähenda sellisest õigusest või sättest loobumist. Nende tingimuste jaotiste pealkirjad on mõeldud ainult mugavuse huvides ja neil ei ole õiguslikku ega lepingulist mõju. Sõna “sealhulgas” tähendab “sealhulgas ilma piiranguteta”. Kui mõni nende tingimuste säte tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, on nende tingimuste muud sätted rikkumata ning kehtetut või jõustamatut sätet loetakse muudetud nii, et see on kehtiv ja jõustatav seadusega lubatud maksimaalses ulatuses. Teie suhe ettevõttega on sõltumatu töövõtja suhe ja kumbki pool ei ole teise esindaja ega partner. Te ei tohi neid tingimusi ning teie õigusi ja kohustusi siin ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta loovutada, alltöövõtu korras kasutada, delegeerida ega muul viisil üle anda ning mis tahes loovutamise, alltöövõtulepingu, delegeerimise või üleandmise katse, mis on vastuolus eelnevaga, on õigustühine. Ettevõte võib need tingimused vabalt loovutada. Käesolevates tingimustes sätestatud tingimused on nõude omandajatele siduvad.

Teie privaatsus. Palun lugege meie Privaatsuspoliitika.

Autoriõiguse/kaubamärgi teave. Autoriõigus © . Kõik õigused kaitstud. Kõik saidil kuvatavad kaubamärgid, logod ja teenusemärgid on meie või teiste kolmandate osapoolte omand. Teil ei ole lubatud neid märke kasutada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta või sellise kolmanda osapoole nõusolekuta, kellele märgid võivad kuuluda.