Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

Ambercell.eu tīmekļa vietne, kas atrodas www.ambercell.eu, ir ar autortiesībām aizsargāts darbs, kas pieder AmberCell Solutions. Uz noteiktām Vietnes funkcijām var attiekties papildu vadlīnijas, noteikumi vai noteikumi, kas tiks publicēti Vietnē saistībā ar šādām funkcijām.

Visi šādi papildu noteikumi, vadlīnijas un noteikumi ir iekļauti šajos Noteikumos ar atsauci.

Šajos lietošanas noteikumos ir aprakstīti juridiski saistošie noteikumi un nosacījumi, kas pārrauga, kā jūs izmantojat vietni. Piesakoties vietnē, jūs ievērojat šos noteikumus un apliecināt, ka jums ir tiesības un iespējas noslēgt šos noteikumus. Ja jūs nepiekrītat visiem šo noteikumu nosacījumiem, nepiesakieties un/vai nelietojiet vietni.

Šie noteikumi pieprasa izmantot šķīrējtiesas sadaļu 10.2 individuāli, lai atrisinātu strīdus, kā arī ierobežotu jums pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus strīda gadījumā.

Piekļuve Vietnei

Ievērojot šos Noteikumus. Uzņēmums piešķir jums nenododamu, neekskluzīvu, atsaucamu, ierobežotu licenci piekļūt vietnei tikai personīgai, nekomerciālai lietošanai.

Daži ierobežojumi. Uz šajos Noteikumos apstiprinātajām tiesībām attiecas šādi ierobežojumi: (a) jūs nedrīkstat pārdot, izīrēt, iznomāt, nodot, piešķirt, izplatīt, mitināt vai citādi komerciāli izmantot Vietni; (b) jūs nedrīkstat mainīt, veidot atvasinātus darbus, izjaukt, dekompilēt vai dekonstruēt nevienu Vietnes daļu; (c) jūs nedrīkstat piekļūt Vietnei, lai izveidotu līdzīgu vai konkurētspējīgu tīmekļa vietni; un (d) izņemot gadījumus, kas šeit skaidri norādīti, nevienu Vietnes daļu nedrīkst kopēt, reproducēt, izplatīt, pārpublicēt, lejupielādēt, parādīt, parādīt, publicēt vai pārsūtīt jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, ja vien nav norādīts citādi, uz jebkādu turpmāku Vietnes izlaišanu, atjaunināšanu vai citiem papildinājumiem saistībā ar Vietnes funkcionalitāti attiecas šie Noteikumi. Visi autortiesību un citi īpašumtiesību paziņojumi vietnē ir jāsaglabā uz visām tās kopijām.

Uzņēmums patur tiesības mainīt, apturēt vai pārtraukt Vietnes darbību, par to iepriekš brīdinot vai nebrīdinot jūs. Jūs apstiprinājāt, ka Uzņēmums nebūs atbildīgs pret jums vai jebkuru trešo pusi par jebkādām vietnes vai jebkuras tās daļas izmaiņām, pārtraukšanu vai izbeigšanu.

Nav atbalsta vai uzturēšanas. Jūs piekrītat, ka Uzņēmumam nav pienākuma sniegt Jums jebkādu atbalstu saistībā ar Vietni.

Izslēdzot jebkādu Lietotāja saturu, ko jūs varat sniegt, jūs zināt, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības, patenti, preču zīmes un komercnoslēpumi, vietnē un tās saturā pieder Uzņēmuma vai Uzņēmuma piegādātājiem. Ņemiet vērā, ka šie Noteikumi un piekļuve Vietnei nesniedz jums nekādas tiesības, īpašumtiesības vai intereses attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, izņemot ierobežotās piekļuves tiesības, kas izteiktas 2.1. sadaļā. Uzņēmums un tā piegādātāji patur visas tiesības, kas nav piešķirtas šajos Noteikumos.

Trešo pušu saites un reklāmas; Citi lietotāji

Trešo pušu saites un reklāmas. Vietne var saturēt saites uz trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem un / vai parādīt reklāmas trešajām pusēm. Šādas Trešo pušu saites un reklāmas nav Uzņēmuma kontrolē, un Uzņēmums nav atbildīgs par trešo pušu saitēm un reklāmām. Uzņēmums nodrošina piekļuvi šīm Trešo pušu saitēm un reklāmām tikai jūsu ērtībai un nepārskata, neapstiprina, neuzrauga, neapstiprina, negarantē un nesniedz nekādus apliecinājumus attiecībā uz Trešo pušu saitēm un reklāmām. Jūs izmantojat visas trešo pušu saites un reklāmas uz savu risku, un, to darot, jums ir jāievēro atbilstoša piesardzība un piesardzība. Noklikšķinot uz jebkuras trešās puses saites un reklāmas, tiek piemēroti piemērojamās trešās puses noteikumi un politikas, tostarp trešās puses konfidencialitātes un datu vākšanas prakse.

Citi lietotāji. Katrs Vietnes lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru un visu savu Lietotāja saturu. Tā kā mēs nekontrolējam Lietotāja saturu, jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par jebkādu Lietotāja saturu, neatkarīgi no tā, vai to sniedzat jūs vai citi. Jūs piekrītat, ka Uzņēmums nebūs atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šādas mijiedarbības rezultātā. Ja starp jums un kādu Vietnes lietotāju rodas strīds, mums nav pienākuma iesaistīties.

Ar šo Jūs atbrīvojat un uz visiem laikiem atbrīvojat Sabiedrību un mūsu amatpersonas, darbiniekus, aģentus, tiesību pārņēmējus un tiesību pārņēmējus no katra pagātnes, tagadnes un nākotnes strīda, prasības, pretrunas, pieprasījuma, tiesības, saistības, atbildības, rīcības un jebkāda veida un rakstura prasības, kas ir radusies vai izriet tieši vai netieši no, vai kas tieši vai netieši attiecas uz Vietni. Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, ar šo jūs atsakāties no Kalifornijas civilkodeksa 1542. panta saistībā ar iepriekš minēto, kurā teikts: “vispārēja atbrīvošana neattiecas uz prasījumiem, par kuriem kreditors atbrīvošanas izpildes laikā nezina vai par kuriem nav aizdomu, ka tie pastāv viņa vai viņas labā, kas, ja viņš vai viņa to zina, ir būtiski ietekmējuši viņa vai viņas norēķinus ar parādnieku.”

Sīkfaili un tīmekļa bāksignāli. Tāpat kā jebkura cita vietne, Ambercell.eu izmanto “sīkfailus”. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai saglabātu informāciju, tostarp apmeklētāju preferences, un tīmekļa vietnes lapas, kurām apmeklētājs ir piekļuvis vai apmeklējis. Informācija tiek izmantota, lai optimizētu lietotāju pieredzi, pielāgojot mūsu tīmekļa lapas saturu, pamatojoties uz apmeklētāju pārlūkprogrammas veidu un / vai citu informāciju.

Atrunas

Vietne tiek nodrošināta, pamatojoties uz principu “tāda, kāda tā ir” un “kāda tā ir pieejama”, un uzņēmums un mūsu piegādātāji skaidri atsakās no jebkādām un visām jebkāda veida garantijām un nosacījumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir tieši, netieši vai ar likumu noteikti, tostarp visām garantijām vai nosacījumiem par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim, īpašumtiesībām, klusu baudīšanu, precizitāti vai tiesību nepārkāpšanu. Mēs un mūsu piegādātāji negarantējam, ka vietne atbildīs jūsu prasībām, būs pieejama nepārtraukti, savlaicīgi, droši vai bez kļūdām vai būs precīza, uzticama, bez vīrusiem vai cita kaitīga koda, pilnīga, likumīga vai droša. Ja piemērojamie tiesību akti pieprasa jebkādas garantijas attiecībā uz vietni, visu šādu garantiju ilgums ir ierobežots līdz deviņdesmit (90) dienām no pirmās lietošanas dienas.

Dažās jurisdikcijās nav atļauts izslēgt netiešās garantijas, tāpēc iepriekš minētais izņēmums var uz jums neattiekties. Dažās jurisdikcijās nav atļauti ierobežojumi attiecībā uz netiešās garantijas ilgumu, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi var uz jums neattiekties.

Atbildības ierobežojums

Ciktāl to pieļauj likums, uzņēmums vai mūsu piegādātāji nekādā gadījumā nav atbildīgi pret jums vai jebkuru trešo pusi par zaudēto peļņu, zaudētajiem datiem, aizstājējproduktu iegādes izmaksām vai jebkādiem netiešiem, izrietošiem, priekšzīmīgiem, nejaušiem, īpašiem vai soda zaudējumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar šiem noteikumiem vai jūsu vietnes izmantošanu vai nespēju to izmantot, pat ja uzņēmums ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību. Piekļuve vietnei un tās izmantošana ir jūsu pašu ziņā un uz jūsu risku, un jūs būsiet pilnībā atbildīgs par jebkādiem jūsu ierīces vai datorsistēmas bojājumiem vai no tiem izrietošo datu zudumu.

Ciktāl to pieļauj likums, neskatoties uz šeit minēto pretējo, mūsu atbildība pret jums par jebkādiem zaudējumiem, kas izriet no šī līguma vai ir saistīti ar to, vienmēr tiks ierobežota līdz piecdesmit ASV dolāriem (50 ASV dolāriem). Tas, ka pastāv vairāk nekā viena prasība, nepalielinās šo robežu. Jūs piekrītat, ka mūsu piegādātājiem nebūs nekādas atbildības, kas izriet no šī līguma vai ir saistīta ar to.

Dažās jurisdikcijās nav atļauts ierobežot vai izslēgt atbildību par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izņēmumi var uz jums neattiekties.

Termiņš un izbeigšana. Ievērojot šo sadaļu, šie Noteikumi paliks pilnā spēkā, kamēr jūs izmantojat Vietni. Mēs varam apturēt vai izbeigt jūsu tiesības izmantot vietni jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ pēc saviem ieskatiem, tostarp jebkurai vietnes izmantošanai, pārkāpjot šos noteikumus. Izbeidzot jūsu tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem, jūsu Konts un tiesības piekļūt vietnei un to izmantot tiks nekavējoties izbeigtas. Jūs saprotat, ka jebkura jūsu Konta darbības pārtraukšana var ietvert ar jūsu Kontu saistītā Lietotāja satura dzēšanu no mūsu reāllaika datu bāzēm. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību pret jums par jūsu tiesību izbeigšanu saskaņā ar šiem Noteikumiem. Pat pēc tam, kad jūsu tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem tiks izbeigtas, spēkā paliks šādi šo Noteikumu nosacījumi: 2.–2.5. sadaļa, 3. sadaļa un 4.–10. sadaļa.

Autortiesību politika.

Uzņēmums ciena citu personu intelektuālo īpašumu un lūdz, lai mūsu vietnes lietotāji darītu to pašu. Saistībā ar mūsu vietni mēs esam pieņēmuši un ieviesuši politiku, kas ievēro autortiesību likumu, kas paredz jebkādu pārkāpjošu materiālu izņemšanu un mūsu tiešsaistes vietnes lietotāju darbības izbeigšanu, kuri ir atkārtoti intelektuālā īpašuma tiesību, tostarp autortiesību, pārkāpēji. Ja uzskatāt, ka kāds no mūsu lietotājiem, izmantojot mūsu vietni, nelikumīgi pārkāpj autortiesības uz darbu, un vēlaties, lai tiktu noņemts materiāls, ar kuru, iespējams, tiek pārkāptas tiesības, mūsu izraudzītajam autortiesību aģentam ir jāsniedz šāda informācija rakstiska paziņojuma veidā (saskaņā ar 17 U. S. C. § 512 (c)):

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar 17 U. S. C. § 512 (f) jebkura būtiska fakta sagrozīšana rakstiskā paziņojumā automātiski pakļauj sūdzības iesniedzēju pusi atbildībai par jebkādiem zaudējumiem, izmaksām un advokāta honorāriem, kas mums radušies saistībā ar rakstisku paziņojumu un apgalvojumu par autortiesību pārkāpumu.

Vispārīgi

Šie Noteikumi laiku pa laikam tiek pārskatīti, un, ja mēs veicam būtiskas izmaiņas, mēs varam jūs informēt, nosūtot jums e-pastu uz pēdējo e-pasta adresi, kuru mums norādījāt, un/vai redzamā vietā publicējot paziņojumu par izmaiņām mūsu vietnē. Jūs esat atbildīgs par savas jaunākās e-pasta adreses norādīšanu. Gadījumā, ja pēdējā e-pasta adrese, kuru jūs mums norādījāt, nav derīga, mūsu nosūtītais e-pasts, kurā ir šāds paziņojums, tomēr būs spēkā esošs paziņojums par paziņojumā aprakstītajām izmaiņām. Jebkuras izmaiņas šajos Noteikumos stāsies spēkā ne agrāk kā trīsdesmit (30) kalendārās dienas pēc tam, kad mēs jums nosūtīsim e-pasta paziņojumu, vai trīsdesmit (30) kalendārās dienas pēc tam, kad mēs publicējām paziņojumu par izmaiņām mūsu vietnē. Šīs izmaiņas stāsies spēkā nekavējoties jauniem mūsu vietnes lietotājiem. Turpinot izmantot mūsu vietni pēc paziņojuma par šādām izmaiņām, jūs piekrītat šādām izmaiņām un piekrītat ievērot šādu izmaiņu noteikumus un nosacījumus. Strīdu risināšana. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo šķīrējtiesas līgumu. Tas ir daļa no jūsu līguma ar uzņēmumu un ietekmē jūsu tiesības. Tajā ir ietvertas procedūras obligātai saistošai šķīrējtiesai un kolektīvai prasībai.

Šķīrējtiesas līguma piemērojamība. Visas prasības un strīdi saistībā ar Noteikumiem vai jebkura Uzņēmuma nodrošinātā produkta vai pakalpojuma izmantošanu, kurus nevar atrisināt neformāli vai maza apmēra prasību tiesā, tiek risināti saistošā šķīrējtiesā individuāli saskaņā ar šī Šķīrējtiesas līguma noteikumiem. Ja vien nav panākta cita vienošanās, visas šķīrējtiesas procedūras notiek angļu valodā. Šis Šķīrējtiesas līgums attiecas uz jums un Uzņēmumu, kā arī uz visiem meitasuzņēmumiem, saistītajiem uzņēmumiem, aģentiem, darbiniekiem, interešu priekštečiem, tiesību pārņēmējiem un tiesību pārņēmējiem, kā arī uz visiem pilnvarotajiem vai neautorizētajiem saskaņā ar Noteikumiem sniegto pakalpojumu vai preču lietotājiem vai labuma guvējiem.

Paziņošanas prasība un neformāla strīdu izšķiršana. Pirms kāda no pusēm var vērsties šķīrējtiesā, tai vispirms ir jānosūta otrai pusei rakstisks paziņojums par strīdu, kurā aprakstīts prasības vai strīda raksturs un pamatojums, kā arī pieprasītais atvieglojums. Paziņojums Sabiedrībai jānosūta uz: Liepu iela. 83, LT-92195 Klaipēda, Lietuva. Pēc Paziņojuma saņemšanas jūs un Uzņēmums varat mēģināt atrisināt prasību vai strīdu neoficiāli. Ja jūs un Uzņēmums neatrisināsiet prasību vai strīdu trīsdesmit (30) dienu laikā pēc Paziņojuma saņemšanas, jebkura no pusēm var uzsākt šķīrējtiesas procesu. Jebkuras puses izlīguma piedāvājuma summu nedrīkst atklāt šķīrējtiesnesim, kamēr šķīrējtiesnesis nav noteicis nolēmuma summu, uz kuru kādai no pusēm ir tiesības.

Šķīrējtiesas noteikumi. Šķīrējtiesa tiek ierosināta ar Amerikas Šķīrējtiesu asociācijas starpniecību, kas ir izveidots alternatīvs strīdu izšķiršanas pakalpojumu sniedzējs, kurš piedāvā šķīrējtiesu, kā noteikts šajā sadaļā. Ja AAA nav pieejama šķīrējtiesai, puses vienojas izvēlēties alternatīvu alternatīvās strīdu izšķiršanas nodrošinātāju. Alternatīvās strīdu izšķiršanas nodrošinātāja noteikumi reglamentē visus šķīrējtiesas aspektus, izņemot tiktāl, ciktāl šādi noteikumi ir pretrunā ar Noteikumiem. AAA patērētāju šķīrējtiesas noteikumi, kas reglamentē šķīrējtiesu, ir pieejami tiešsaistē vietnē adr.org vai zvanot AAA pa tālruni 1-800-778-7879. Šķīrējtiesu vada viens neitrāls šķīrējtiesnesis. Visas prasības vai strīdus, kuros pieprasītā nolēmuma kopējā summa ir mazāka par desmit tūkstošiem ASV dolāru (10 000,00 ASV dolāru), var atrisināt saistošā šķīrējtiesā, kas nav balstīta uz ierašanos, pēc tās puses izvēles, kura lūdz palīdzību. Prasībām vai strīdiem, kuros pieprasītā nolēmuma kopējā summa ir desmit tūkstoši ASV dolāru (10 000,00 ASV dolāru) vai vairāk, tiesības uz lietas izskatīšanu nosaka Šķīrējtiesas reglaments. Jebkura tiesas sēde notiks vietā, kas atrodas 100 jūdžu attālumā no jūsu dzīvesvietas, ja vien jūs nedzīvojat ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm un ja vien puses nevienojas citādi. Ja jūs dzīvojat ārpus ASV, šķīrējtiesnesis savlaicīgi paziņo pusēm par mutiskās uzklausīšanas datumu, laiku un vietu. Jebkuru spriedumu par šķīrējtiesneša pieņemto lēmumu var reģistrēt jebkurā kompetentas jurisdikcijas tiesā. Ja šķīrējtiesnesis piešķir jums nolēmumu, kas ir lielāks par pēdējo izlīguma piedāvājumu, ko Uzņēmums jums izteica pirms šķīrējtiesas procesa uzsākšanas, Uzņēmums jums izmaksās lielāko no nolēmumiem jeb 2,500.00 USD. Katra puse sedz savas izmaksas un izmaksas, kas izriet no šķīrējtiesas, un sedz vienādu daļu no alternatīvās strīdu izšķiršanas nodrošinātāja maksām un izmaksām.

Papildu noteikumi šķīrējtiesai, kas neierodas tiesā. Ja tiek izvēlēta šķīrējtiesa bez ierašanās, šķīrējtiesa notiek pa tālruni, tiešsaistē un/vai pamatojoties tikai uz rakstiskiem iesniegumiem; konkrēto veidu izvēlas puse, kas ierosinājusi šķīrējtiesu. Šķīrējtiesas procesā puses vai liecinieki neierodas personīgi, ja vien puses nav vienojušās citādi.

Termiņi. Ja jūs vai Uzņēmums vēršas šķīrējtiesā, šķīrējtiesas darbība ir jāuzsāk un/vai jāpieprasa noilguma termiņā un jebkurā termiņā, kas noteikts saskaņā ar AAA noteikumiem attiecīgajai prasībai.

Šķīrējtiesneša pilnvaras. Ja tiek uzsākta šķīrējtiesas procesa uzsākšana, šķīrējtiesnesis izlems jūsu un Uzņēmuma tiesības un saistības, un strīds netiks apvienots ar citiem jautājumiem vai apvienots ar citām lietām vai pusēm. Šķīrējtiesnesim ir tiesības apmierināt priekšlikumus, kas pilnībā vai daļēji attiecas uz jebkuru prasību. Šķīrējtiesnesim ir tiesības piespriest naudas zaudējumu atlīdzību un piešķirt jebkādus nemonetārus tiesiskās aizsardzības līdzekļus vai atvieglojumus, kas personai pieejami saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, AAA noteikumiem un Noteikumiem. Šķīrējtiesnesis izdod rakstisku nolēmumu un lēmuma paziņojumu, kurā apraksta būtiskos konstatējumus un secinājumus, kas ir nolēmuma pamatā. Šķīrējtiesnesim ir tādas pašas pilnvaras individuāli noteikt atvieglojumus, kādas būtu tiesas tiesnesim. Šķīrējtiesneša lēmums ir galīgs un saistošs Jums un Sabiedrībai.

Atteikšanās no zvērināto tiesas. AR ŠO PUSES ATSAKĀS NO SAVĀM KONSTITUCIONĀLAJĀM UN LIKUMĀ NOTEIKTAJĀM TIESĪBĀM VĒRSTIES TIESĀ UN TIESĀTIES TIESNEŠA VAI ŽŪRIJAS PRIEKŠĀ, tā vietā nolemjot, ka visas prasības un strīdi tiek izšķirti šķīrējtiesā saskaņā ar šo šķīrējtiesas līgumu. Šķīrējtiesas procedūras parasti ir ierobežotākas, efektīvākas un lētākas nekā tiesā piemērojamie noteikumi, un tiesa tās var pārskatīt ļoti ierobežoti. Gadījumā, ja starp jums un Uzņēmumu rodas tiesvedība jebkurā štata vai federālajā tiesā prasībā atcelt vai izpildīt šķīrējtiesas nolēmumu vai citādi, JŪS UN UZŅĒMUMS ATSAKĀTIES NO VISĀM TIESĪBĀM UZ ZVĒRINĀTO TIESU, tā vietā izvēloties, lai strīdu izšķirtu tiesnesis.

atteikšanās no kolektīvām vai konsolidētām darbībām. Visas prasības un strīdi, kas ietilpst šī šķīrējtiesas līguma darbības jomā, ir jāizšķir vai jāiztiesā individuāli, nevis pamatojoties uz kolektīvu principu, un vairāk nekā viena klienta vai lietotāja prasības nevar tikt izšķirtas vai tiesātas kopīgi vai konsolidētas ar jebkura cita klienta vai lietotāja prasībām.

Konfidencialitāti. Visi šķīrējtiesas procesa aspekti ir stingri konfidenciāli. Puses vienojas saglabāt konfidencialitāti, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi. Šis punkts neliedz pusei iesniegt tiesai jebkādu informāciju, kas nepieciešama, lai izpildītu šo nolīgumu, izpildītu šķīrējtiesas nolēmumu vai lūgtu tiesas izpildrakstu vai taisnīgu palīdzību.

Nodalāmība. Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa kādu šī Šķīrējtiesas līguma daļu vai daļas saskaņā ar likumu atzīst par spēkā neesošu vai neizpildāmām, tad šādai konkrētai daļai vai daļām nav spēka un spēka, un tās tiek atdalītas un atdalītas, un pārējais Līgums paliek spēkā pilnā apmērā.

Tiesības atteikties. Puse, pret kuru tiek izvirzīta prasība, var atteikties no jebkurām vai visām šajā Arbitrāžas līgumā noteiktajām tiesībām un ierobežojumiem. Šāda atteikšanās neatceļ un neietekmē nevienu citu šī Šķīrējtiesas līguma daļu.

Vienošanās izdzīvošana. Šis šķīrējtiesas līgums paliks spēkā pēc jūsu attiecību izbeigšanas ar Sabiedrību.

Maza apmēra prasību tiesa. Neskatoties uz iepriekš minēto, jūs vai Uzņēmums varat iesniegt individuālu prasību maza apmēra prasību tiesā.

Ārkārtas taisnīga palīdzība. Jebkurā gadījumā jebkura no pusēm var lūgt ārkārtas taisnīgu palīdzību štata vai federālajā tiesā, lai saglabātu status quo līdz šķīrējtiesas procesam. Pieprasījums noteikt pagaidu pasākumus nav uzskatāms par atteikšanos no jebkādām citām tiesībām vai pienākumiem saskaņā ar šo Šķīrējtiesas līgumu.

Prasības, kas nav pakļautas šķīrējtiesai. Neskatoties uz iepriekš minēto, šis šķīrējtiesas līgums neattiecas uz prasībām par neslavas celšanu, Datorkrāpšanas un ļaunprātīgas izmantošanas likuma pārkāpumiem vai piesavināšanos, kā arī uz otras puses patenta, autortiesību, preču zīmju vai komercnoslēpumu pārkāpumiem vai piesavināšanos.

Jebkuros apstākļos, kad iepriekšminētais šķīrējtiesas līgums ļauj pusēm tiesāties, puses ar šo vienojas šādiem nolūkiem pakļauties to tiesu personiskajai jurisdikcijai, kas atrodas Nīderlandes apgabalā, Kalifornijā.

Vietne var būt pakļauta ASV eksporta kontroles likumiem, un uz to var attiekties eksporta vai importa noteikumi citās valstīs. Jūs piekrītat ne tieši, ne netieši neeksportēt, nereeksportēt un nepārsūtīt nekādus ASV tehniskos datus, kas iegūti no uzņēmuma, vai jebkādus produktus, kas izmanto šādus datus, pārkāpjot Amerikas Savienoto Valstu eksporta likumus vai noteikumus.

Uzņēmums atrodas adresē, kas norādīta 10.8. punktā. Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, varat ziņot par sūdzībām Kalifornijas Patērētāju lietu departamenta Patēriņa preču nodaļas Sūdzību palīdzības nodaļai, sazinoties ar viņiem rakstiski pa adresi 400 R Street, Sacramento, CA 95814, vai pa tālruni pa tālruni (800) 952-5210.

Elektroniskie sakari. Saziņai starp jums un Uzņēmumu tiek izmantoti elektroniskie līdzekļi, neatkarīgi no tā, vai jūs izmantojat Vietni vai sūtāt mums e-pastus, vai arī Uzņēmums publicē paziņojumus Vietnē vai sazinās ar jums pa e-pastu. Līgumiskiem mērķiem jūs (a) piekrišana saņemt paziņojumus no Uzņēmuma elektroniskā formā; un (b) jāpiekrīt, ka visi noteikumi un nosacījumi, līgumi, paziņojumi, informācijas atklāšana un cita veida saziņa, ko Uzņēmums jums sniedz elektroniski, atbilst jebkuram juridiskam pienākumam, ko šāda saziņa izpildītu, ja tā būtu rakstīta papīra formātā.

Veseli termini. Šie Noteikumi veido visu vienošanos starp jums un mums attiecībā uz vietnes izmantošanu. Ja mēs neizmantojam vai neīstenojam jebkādas šo Noteikumu tiesības vai nosacījumus, tas netiek uzskatīts par atteikšanos no šādām tiesībām vai nosacījumiem. Šo Noteikumu sadaļu virsraksti ir paredzēti tikai ērtībai, un tiem nav juridiska vai līgumiska spēka. Vārds “ieskaitot” nozīmē “tostarp bez ierobežojumiem”. Ja kāds no šo Noteikumu nosacījumiem tiek atzīts par nederīgu vai neīstenojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi netiks ietekmēti, un nederīgais vai neīstenojamais noteikums tiks uzskatīts par modificētu tā, lai tas būtu derīgs un izpildāms, ciktāl to pieļauj likums. Jūsu attiecības ar Uzņēmumu ir neatkarīga darbuzņēmēja attiecības, un neviena no pusēm nav otras puses aģents vai partneris. Šos Noteikumus un tajos noteiktās jūsu tiesības un pienākumus jūs nevarat piešķirt, slēgt apakšlīgumus, deleģēt vai citādi nodot bez Uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, un jebkurš piešķiršanas, apakšlīguma, deleģēšanas vai nodošanas mēģinājums, pārkāpjot iepriekš minēto, būs spēkā neesošs. Uzņēmums var brīvi piešķirt šos Noteikumus. Šajos Noteikumos izklāstītie noteikumi un nosacījumi ir saistoši cesionāriem.

Jūsu privātums. Lūdzu, izlasiet mūsu konfidencialitātes politiku.

Informācija par autortiesībām/preču zīmēm. Autortiesības © . Visas tiesības aizsargātas. Visas vietnē redzamās preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes ir mūsu vai citu trešo pušu īpašums. Jums nav atļauts izmantot šīs Zīmes bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas vai tādas trešās personas piekrišanas, kurai var piederēt Zīmes.